Algemene voorwaarden

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES 

 1. Raedsman.com is de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd Lage Mosten 49, 4822NL te Breda, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83847413. 
 2. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend als de partij die vraagt naar de diensten van een advocaat of jurist van Raedsman.
 3. Opdrachtnemer: de advocaat of jurist van Raedsman die de opdracht van gebruiker of cliënt aanneemt. 
 4. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend als de partij die vraagt naar de diensten van een advocaat/jurist van Raedsman.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst die wordt gesloten tussen Raedsman.com en de gebruiker met betrekking tot het gebruik van de website door de gebruiker. 
 6. Partijen: de gebruiker en Raedsman.com gezamenlijk. 
 7. Website: www.raedsman.com

 

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van raedsman.com, gericht aan de gebruiker en ieder daaruit tot stand gekomen overeenkomst. 
 2. De algemene voorwaarden worden voordat een overeenkomst wordt gesloten, aan de gebruiker beschikbaar gesteld op een wijze dat deze door de gebruiker op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 3. Indien raedsman.com niet voortdurend strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat raedsman.com het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen gehouden in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

 

ARTIKEL 3 RELATIE OPDRACHTNEMER – CLIËNT 

 1. Opdrachtnemer is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege zijn verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht. Opdrachtnemer heeft geen resultaatsverplichting maar een inspanningsverplichting. 
 2. Van cliënt mag worden verwacht dat hij alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, te verstrekken aan opdrachtnemer. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie. 
 3. De uitvoering van de opdracht is geregeld tussen opdrachtnemer en cliënt, en zij hebben het recht de opdracht tussentijds te beëindigen.

 

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door opdrachtnemer afgesloten (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door opdrachtnemer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, exclusief verschotten en omzetbelasting en voor interim-opdrachten is in dat geval de aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag over de laatste drie maanden.
 1. Ingeval opdrachtgever de overeenkomst is aangegaan in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag van het honorarium dat in het kader van de opdracht door opdrachtnemer in rekening is gebracht.
 2. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is.
 2. Cliënt vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden.
 3. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Cliënt stemt ermee in dat opdrachtnemer aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens cliënt aanvaardt.

 

ARTIKEL 6 TARIEVEN 

 1. De opdrachtnemer brengt voor zijn werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van het geldende uurtarief en de aan de zaak bestede tijd en eventuele met cliënt besproken overige kosten. Tevens is het mogelijk een vastgesteld bedrag als vergoeding overeen te komen met cliënt. 
 2. Vooraf wordt beoordeeld of cliënt recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand mocht dit gewenst zijn. 
 3. Opdrachtnemer heeft het recht ook hetgeen hij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van cliënt te vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met hetgeen hij aan cliënt verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal worden.
 1. In geval de cliënt verzuimt de volledige betaling aan opdrachtnemer te voldoen, zoals deze is gefactureerd, dan is cliënt aan de opdrachtnemer o.a. de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. 

 

ARTIKEL 7 TOEPASSELIJK RECHT 

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen opdrachtnemer en cliënt, kennis te nemen. 

Chat openen
1
Hulp nodig?
Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp +31 6 20592187. U kunt mij ook op dit nummer bellen. Wij doen dit graag voor u als service.