Algemene voorwaarden

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities 

 

 1. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend als de partij die vraagt naar de diensten van Raedsman en met Raedsman of een aangesloten Partner een Overeenkomst aangaat. 
 2. Partner: een bij Raedsman aangesloten advocatenkantoor met een specialisatie in een of meerdere rechtsgebieden.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst die wordt gesloten tussen Raedsman en Cliënt voor het uitvoeren van een Opdracht.
 4. Opdracht: het juridische vraagstuk van een Cliënt die ter behandeling wordt overgedragen aan Raedsman of een aangesloten Partner. 
 5. Partijen: Cliënt en Raedsman gezamenlijk.
 6. Advocaten: de natuurlijke personen/rechtspersonen handelend in de uitoefening van het beroep van advocaat, aan wie rechtzoekenden kunnen worden toegewezen op basis van het juridisch probleem.  
 7. Website: www.raedsman.com

 

Artikel 2 Algemeen en Toepasselijkheid

 1. Raedsman heeft als voornaamste doel om haar cliënten op het gebied van juridische kwesties te ondersteunen. 
 2. Deze bepalingen betreffen de algemene voorwaarden die gelden voor zowel Cliënt als Raedsman. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en opdrachten die u als Cliënt aan Raedsman verstrekt. 
 3. Raedsman werkt naast het zelf behandelen van dossiers samen met verschillende aangesloten Partners waarnaar Opdrachten worden doorverwezen. Indien uw Opdracht naar een Partner wordt doorverwezen zal Raedsman u hier altijd van tevoren van op de hoogte stellen en uw toestemming vragen om uw contactgegevens met onze Partner te delen. Hierbij gaat Raedsman zorgvuldig te werk. 

Artikel 3 Overeenkomst 

 1. Indien u Raedsman wenst in te schakelen voor uw juridische vraagstuk zullen wij met u de opties bespreken. In beginsel wordt u bijgestaan door Raedsman. Indien het echter een specialistisch vraagstuk betreft kan het noodzakelijk zijn dat Raedsman u doorverwijst naar een gespecialiseerde advocaat in het betreffende rechtsgebied die als Partner aangesloten is bij Raedsman. 
 2. Van Cliënt wordt verwacht dat hij alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Opdracht, alsmede alle door Raedsman verlangde gegevens en informatie, te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Raedsman verstrekte gegevens en informatie. 
 3. Indien wij u doorverwijzen naar een gespecialiseerde Partner zal aan de hand van de door u verstrekte inkomensgegevens worden bepaald of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel een “toevoeging” genoemd. Na uw toestemming zullen wij een beschrijving van de Opdracht en uw contactgegevens doorsturen naar een van onze Partners. 
 4. Indien u door Raedsman wordt doorverwezen naar een Partner komt er uitsluitend een overeenkomst tot stand tussen u en de Partner. Raedsman is in dat geval geen Partij. 
 5. In beginsel wordt uw juridische kwestie echter behandeld door Raedsman. Raedsman zal u vooraf een prijsopgave geven. Onze prijzen zijn altijd exclusief BTW.  Indien u akkoord gaat zal er een factuur worden opgemaakt. Zodra de factuur door u is voldaan zullen wij starten met de Opdracht. 
 6. Indien u mondeling of schriftelijk akkoord heeft gegeven op het laten uitvoeren van de Opdracht door Raedsman komt de overeenkomst tot stand en bent u hieraan gebonden. Indien de factuur naar u is verzonden ontstaat een betaalverplichting. Na het versturen van een herinnering zal een aanmaning volgen. Indien u in verzuim verkeert, brengt Raedsman buitengerechtelijke incassokosten in rekening. Deze kosten zijn 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,-. 
 7. Indien u het niet eens bent met onze factuur dient u dit binnen 14 dagen na factuurdatum te melden. Indien u de rekening binnen deze termijn niet betwist dient u de rekening te voldoen. 

Artikel 4 Aansprakelijkheid 

 1. Raedsman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tegenvallend resultaat. Raedsman is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht. Raedsman heeft geen resultaatsverplichting maar een inspanningsverplichting.  
 2. De aansprakelijkheid van Raedsman is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt. Dat bedrag zal worden vermeerderd met het eigen risico. Indien de verzekering geen dekking biedt dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van € 2.000,-. Indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid geldt de beperking van de aansprakelijkheid niet. 
 3. Raedsman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade. 
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Raedsman aansprakelijk is.
 5. U vrijwaart Raedsman voor aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Opdracht. 
 6. Indien Raedsman u doorverwijst naar een Partner die uw Opdracht zal uitvoeren, dan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de uitvoering van de Opdracht door de betreffende Partner. De Overeenkomst komt dan uitsluitend tot stand tussen u en de Partner. Raedsman is geen Partij. 

Artikel 5 Vertrouwelijkheid 

 1. De informatie die u aan Raedsman verstrekt wordt door Raedsman en alle voor Raedsman werkzame personen en Partners vertrouwelijk behandeld. Wij conformeren ons daarbij aan de geldende privacywetgeving. 
 2. Uw gegevens worden enkel na uw toestemming met een Partner gedeeld in het kader van het contacteren voor de uitvoering van een Opdracht. 

Artikel 6 Intellectuele eigendom 

 1. Het eigendom van de door Raedsman opgestelde adviezen, overeenkomsten en ander intellectueel eigendom behoren te alle tijden toe aan Raedsman. Het is niet toegestaan om de door ons opgestelde adviezen, overeenkomsten en andere documenten, al dan niet met behulp van derden, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. 

Artikel 7 Toepasselijk recht 

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. In het geval van een geschil is de rechtbank Zeeland - West-Brabant, locatie Breda bevoegd van enig geschil tussen Cliënt en Raedsman kennis te nemen. 

Artikel 8 Overige bepalingen 

 1. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen gehouden in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

Laatst geupdate: augustus 2023 (Algemene voorwaarden Raedsman - 2023 (1) )

Chat openen
1
Hulp nodig?
Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp +31 6 20592187. U kunt mij ook op dit nummer bellen. Wij doen dit graag voor u als service.